KLAUZULA INFORMACYJNA / POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Wchodzących w życie przepisów od dnia 25 maja 2018 r.

Niniejszym informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Agencja Poligraficzno-Handlowa „APOL” Jolanta Niewęgłowska
21-300 Radzyń Podlaski, ul. Powstania Styczniowego 4 d
NIP: 538-113-34-32 Regon: 030215421 tel./fax (83) 352-96-45
„APOL” oświadcza, że od 25 maja 2018r. będzie możliwe skontaktowania się
w sprawie ochrony danych o których mowa w art. 37-39 RODO
za pośrednictwem adresu: e-mail: sklep@apol.eu

a ponadto, że:

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są i będą w celu świadczenia usług drukarnianych, reklamowych, wyrobów stempli, szyldów, przesyłek kurierskich wystawiania faktury oraz umożliwiania i utrzymywania z Panią/Panem kontaktu; (e-mail, telefony i przesyłki pocztowe)
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie oraz prawnie uzasadniony interes. Administratora – umożliwienie i utrzymywanie z Panią/Panem kontaktu (str. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 • jeżeli tego wymaga charakter zlecenia wykonywanego na Pani/Pana rzecz lub wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Pani/Pana dane osobowe mogą być lub będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej, firmom świadczącym na rzecz administratora usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego:
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Panią/Panem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej w Polsce i nie są udostępniane hostingodawcom;
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Jeżeli Państwo, nie zgadzacie się na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez naszą firmę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@apol.eu